การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านการประชาคมหมู่บ้าน ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคาหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านและเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) สำหรับการลงพื้นที่จัดประชุมประชาคมเป็นการปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน ผ่านการใช้แผนพัฒนาหมู่บ้านที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพได้ลงพื้นที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านแล้วเสร็จครบทั้ง 9 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 1 – 15 มีนาคม 2565 ณ อาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน

1 1

1

2 2

2

18

4

5

17

7

16

9

10

11

12

13

14

15

องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ เลขที่ 139 หมู่ที่ 8

ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 

โทรศัพท์ : 036-730-899 , 092-2483527

โทรสาร : 036-730-900

login button png 28

© 2017 องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ สระบุรี. All Rights Reserved. Designed By It Engineering and Consultant
ติดตามเราได้ทาง  facebook logos2 PNG19751
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร               banner 65