ต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่น

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสในหน่วยงาน : รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสในหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


มาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสในหน่วยงาน : รายงานผลการประเมิน ประจำปี ๒๕๖๔


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ รอบ ๑๒ เดือน


รายงานติดตามการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ


 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรทางจริยธรรม  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในองค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงและประพฤติมิชอบ : รายการตรวจสอบทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ - ๒๕๖๔)


รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน รอบ ๖ เดือนแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕


คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณะรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ เรื่อง มาตรการจัดการร้องเรียนการทุจริต


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy)


คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์ : เรื่องทั่วไป , จัดซื้อจัดจ้าง


คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ


 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๔


รายงานผลการประเมินแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๔


ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต


ประกาศ รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓


ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต


แผนป้องกันการทุจริต 3 ปี


นโยบายต่อต้านการรับสินบน


 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและตรวจสอบทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ เลขที่ 139 หมู่ที่ 8

ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 

โทรศัพท์ : 036-730-899 , 092-2483527

โทรสาร : 036-730-900

login button png 28

© 2017 องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ สระบุรี. All Rights Reserved. Designed By It Engineering and Consultant
ติดตามเราได้ทาง  facebook logos2 PNG19751
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร               banner 65