แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)


แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕


รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔


รายงานผลดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๕)


แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


แผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๕


แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔


ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ แก้ไขครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓


รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕


 แผนดำเนินการประจำปี ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ สระบุรี


 บัญชีรับเรื่องราวร้องทุกข์


คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์


แนวทางการปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


แนวทางการปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


แนวทางการปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓


รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน


รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน รอบ ๖ เดือนแรก ปี ๒๕๖๓


แผนการดำเนินงานประจำปี (ยุทธศาสตร์)


แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยกรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ


เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต


นโยบายต่อต้านพฤติกรรมอันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ


นโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ดำเนินการติดตามและประเมินระบบควาบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๒


ต่อต้านทุจริตสร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง


 หลักการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


 ผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2560


แผนจัดการความรู้ (KM) อบต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564


แผนพัฒนาบุคลากร อบต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563


รายงานแผนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 4 ปี (2561 - 2564) ของ อบต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี


 ติดตามแผนดำเนินงานประจำปี 2562 ของ อบต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี


 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2560


 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี พ.ศ. 2562-2564


 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทาเวทีประชาคมการบริหารแบบมีส่วนร่วม รับฟังความคิดเห็น และแนวทางเกี่ยวกับงานบริการประชาชน ประกอบการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลมิตรภาพ อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี


 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 3 ปี


 แผนดำเนินงาน


 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนิน

องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ เลขที่ 139 หมู่ที่ 8

ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 

โทรศัพท์ : 036-730-899 , 092-2483527

โทรสาร : 036-730-900

login button png 28

© 2017 องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ สระบุรี. All Rights Reserved. Designed By It Engineering and Consultant
ติดตามเราได้ทาง  facebook logos2 PNG19751
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร               banner 65