องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ จังหวัดสระบุรี

condiiton 19


ประวัติความเป็นมา
ตำบลมิตรภาพ เดิมเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอแก่งคอย จ.สระบุรี ต่อมาได้แยกเป็นอำเภอมวกเหล็ก และแบ่งการปกครองเป็นตำบลต่างๆ ตำบลมิตรภาพเป็นตำบลหนึ่งที่อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอมวกเหล็กมี มีทั้งหมด 10 หมู่บ้าน


ประวัติหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลและมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538


ที่ตั้ง อบต.
องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่เลขที่ 139 หมู่ที่ 8 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี อยู่ห่างจากอำเภอมวกเหล็กประมาณ 5 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 94 ตารางกิโลเมตร หรือ 58,750 ไร่


ภูมิประเทศ 
สภาพโดยทั่วไป พื้นที่เป็นที่ราบเนินเขา และภูเขา ทางทิศตะวันออกของพื้นที่ตำบลมีคลองมวกเหล็กไหลผ่าน เป็นแนวเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างอำเภอมวกเหล็ก กับอำเภอปากช่อง ด้านทิศเหนือมีทางรถไฟผ่านเป็นแนวเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตำบลมิตรภาพ กับตำบลมวกเหล็ก มีคลองส่งน้ำเล็กๆ ทั้งที่เกิดเองตามธรรมชาติและที่ขุดโดยกรมชลประทาน เพื่อนำน้ำไปใช้ในการประกอบการเกษตรและบริโภค


 อาณาเขต

ทิศติดต่อกับ
ทิศเหนือ ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก 
ทิศใต้  ต.ชะอม อ.แก่งคอย 
ทิศตะวันออก ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง 
ทิศตะวันตก  ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย

เขตการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน ดังนี้

 หมู่ที่  ชื่อหมู่บ้าน  ครัวเรือน  ชาย  หญิง  รวม 
1  บ้านมิตรภาพ  236  212 448   325
2  บ้านคั่นตะเคียน  535  537 1,072   494
3  บ้านมวกเหล็กใน  629  617 1,246   609
4  บ้านซับพริก  528  541 1,069   335
5  บ้านเขามะกอก  381  384 765  368 
6  บ้านอ่างหิน  281  281 573   194
7  บ้านไทรงาม  268  245 513  373
8  บ้านคลองระบัง  256  242 498   359
10  บ้านอมรศรี  370  361 731   442
รวม    3,483  3,431 6,915 3,499

จำนวนประชากร
จำนวนประชากรทั้งหมด 6,915 คน

 - ชาย 3,484 คน คิดเป็นร้อยละ 50.38         
 - หญิง 3,431 คน คิดเป็นร้อยละ 49.62
 - จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 3,499 ครัวเรือน   
 - ความหนาแน่นเฉลี่ย 73.56 คน/ตารางกิโลเมตร


 

องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ เลขที่ 139 หมู่ที่ 8

ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 

โทรศัพท์ : 036-730-899 , 092-2483527

โทรสาร : 036-730-900

login button png 28

© 2017 องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ สระบุรี. All Rights Reserved. Designed By It Engineering and Consultant
ติดตามเราได้ทาง  facebook logos2 PNG19751
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร               banner 65