ita_64

ITA ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔


 แบบรายงานการบริการน้ำอุปโภค - บริโภค ตำบลมิตภาพ ประจำปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ (ช่วง ๖ เดือนแรก)


รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ระหว่างเดือนตุลาคม - มีนาคม ๒๕๖๔)


รายงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔


 รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือนแรก)


รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓


ขอเลื่อนการดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และโครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงานประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔


 การจัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชน ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล


รายงานผลการติดตามและประเมินผลการพัฒนาความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๖๕๓


ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔


 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓


 รายงานผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓


แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับเพิ่มเติม)


 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕


แผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


ประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปี ๒๕๖๔


หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพันกงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพันกงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔


รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน รอบ ๖ เดือนแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔


 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานจ้างคำสั่งแต่งตั้งพนักงานจ้าง


ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตำบลผู้สอบแข่งขันได้ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตำบลผู้สอบแข่งขันได้


 รายงานโครงการจัดซื้อจัดจ้าง


รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 


รายงานผลการประเมินแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๔


ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ เลขที่ 139 หมู่ที่ 8

ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 

โทรศัพท์ : 036-730-899 , 092-2483527

โทรสาร : 036-730-900

login button png 28

© 2017 องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ สระบุรี. All Rights Reserved. Designed By It Engineering and Consultant
ติดตามเราได้ทาง  facebook logos2 PNG19751
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร               banner 65