องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ยินดีต้อนรับทุกท่าน ติดต่อ 036- 730896,036-730900,036-730899
 
คณะผู้บริหาร  |  สมาชิกสภา  |  สำนักปลัด  |  ส่วนการคลัง  |  ส่วนโยธา  |  ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  |  ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  |  ส่วนสวัสดิการสังคม
 
นายจรัญ บุตรดี
หัวหน้าส่วนโยธา
นายสราวุธ ป้อมสุวรรณ
นายช่างโยธา
นายเทอดชัย ทับไธสงค์
วิศวกรโยธา
นายศราวุธ องอาจ
นายช่างไฟฟ้า
นางสาวสำลี ดีดวงพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นายธีรยุทธ ชฎาจิตร
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายสำราญ บังทอง
พนักงานขับรถยนต์
นายวิทธิกร เรือนทอง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 
 
 
เปิดสอบวันนี้
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ
สระบุรี
MembersLogin
google
อีเมล
ท้องถิ่นจังหวัด
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
bangkokidea
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมพัฒนาชุมชน
OTOP
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
สำนักงาน กพ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมการค้าภายใน
รัฐบาลไทย
สสส
ททท
สายด่วนรัฐบาล
13ฟอนต์แห่งชาติ
ดูทีวีออนไลน์
Youtube
facebook