องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ยินดีต้อนรับทุกท่าน ติดต่อ 036- 730896,036-730900,036-730899
 
ภาษีท้องถิ่น

ผู้เป็นเจ้าของ หรือครอบครองทรัพย์สิน มีหน้าที่ต้องเสียภาษีดังต่อไปนี้

1. ภาษีบำรุงท้องที่

ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน หมายถึง บุคคลหรือคณะบุคคล ทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือครอบครอง อยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชนในวันที่ 1 มกราคม ของปีใดให้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ สำหรับปีนั้น ตามพระราชบัญญัติ ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 โดยยื่นแบบแสดงรายการ (ภบท.5) เพื่อเสียภาษีตั้งแต่เดือน มาราคม และชำระภาษีให้เสร็จสิ้น ภายในเดือนเมษายน ของปีนั้น

2. ภาษีป้าย

ป้าย หมายความว่า ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าเพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลักจารึก หรือทำให้ปรากฏด้วย วิธีอื่น ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองป้าย มีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้ายตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 โดยยื่นแบบแสดงรายการ (ภป.1) เพื่อเสียภาษีตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคมของปีนั้น ชำระภาษี ภายใน 15 วัน นับจากวันได้รับแจ้งการประเมิน (ภป.3)

3. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นกับที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นซึ่งในปีที่ผ่านมาได้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้น เช่น ให้เช่า ใช้เป็นที่ทำการค้าขาย ที่เก็บสินค้า ที่ประกอบอุตสาหกรรม ให้ ญาติ บิดา มารดา บุตร หรือผู้อื่นอยู่อาศัย หรือใช้ประกอบกิจการอื่นๆ เพื่อหารายได้ และไม่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมาย ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินนั้น มีหน้าที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 ดังนี้

1. ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน(ภรด.2) เพื่อเสียภาษีตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง28 กุมภาพันธ์ ของปีนั้น

2. ชำระภาษีภายใน30 วัน นับจากวันได้รับแจ้งการประเมิน (ภรด.8)

4. ค่าธรรมเนียม และ ใบอนุญาตต่าง ๆ

1. ค่าธรรมเนียม และ ใบอนุญาต ประกอบกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

2. ค่าธรรมเนียม และ ใบอนุญาต ให้ใช้สถานที่เอกชนเป็นที่สะสมอาหาร ฯลฯ

จัดทำโดย ส่วนการคลัง (งานจัดเก็บรายได้)
องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ
เลขที่ 139 หมู่ 8 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โทร. 036-730896, 730900

 
เปิดสอบวันนี้
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ
AEC
ถวายพระพร
สระบุรี
คืนความสุขให้คนในชาติ
อีเมล
ท้องถิ่นจังหวัด
google
กระทรวงมหาดไทย
กรมบัญชีกลาง
กรมสรรพากร
กรมอาเซียน
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
bangkokidea
ปปช
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
กรมพัฒนาชุมชน
OTOP
สันนิบาตแห่งประเทศไทย
สำนักงาน กพ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมการค้าภายใน
รัฐบาลไทย
สสส
ททท
สายด่วนรัฐบาล
13ฟอนต์แห่งชาติ
Youtube
facebook
ดูทีวีออนไลน์