โครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพประจำปี พุทธศักราช 2560
88580710 side1
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีประชากรค่อนข้างคงตัวอยู่ที่ 65 ล้านคน โดยกลุ่มประชากรที่มีอัตราส่วนการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนั่นก็คือประชากรในกลุ่มผู้สูงวัย ซึ่งตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช 2546 นั้นผู้สูงอายุหมายความว่าบุคคลที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป และมีสัญชาติไทย กลุ่มผู้สูงวัยเหล่านี้เพิ่มจำนาวนมากขึ้นถึง 6.5 ล้านคน หรือมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศในปี 2548 ทำให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยนับตั้งแต่นั้น ในปี 2564 ประชากรสูงวัยจะเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 20 ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ และกลายเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดเมื่อประชากรสูงวัยมีจำนวนคิดเป็นร้อยละ28 ในปี พ.ศ. 2578 ภาวะสังคมสูงวัยสงผลกระทบต่อโครงสร้างประชากรอย่างชัดเจน

88580710 side2
องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพเล็งเห็นความสำคัญของผลกระทบจากการเปลี่ยนถ่ายเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยได้สนับสนุนและดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมต่าง ๆ จัดทำโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลมิตรภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 ขึ้น โดยเน้นตามแนวทางประชารัฐเพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดีและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีเป็นหลักชัยของครอบครัวและสังคม รวมถึงการส่งเสริมให้ประชากรมีการเตรียมความพร้อมในด้านสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้จะสำเร็จลุ่ลวงลงมิได้เลยถ้าขาดความร่วมมือร่วมใจจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มาร่วมสนับสนุนก่อให้กิจกรรมที่ดีและเป็นประโยชน์สำหรับผู้สูงวัยและผู้ร่วมงานทุกท่าน สำหรับหน่วยงานที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย
องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ที่ดีเสมอมาจาก หน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย
1. การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสระบุรี มาให้บริการออกแบบและตัดแต่งทรงผม
2. การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอมวกเหล็ก มาจัดกิจกรรมสันทนาการ
3. โรงพยาบาลมวกเหล็ก จัดส่งเจ้าหน้าที่มาให้บริการตรวจและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในเบื้องต้น และจัดส่งทีมงานนวดมืออาชีพมานวดผ่อนคลายให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมฟรีตลอดงาน
4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมิตรภาพ จัดส่งเจ้าหน้าที่มาให้บริหารตรวจวัดความดัน เบาหวาน และกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ
5. บริษัททีพีไอโพลีนจำกัดมหาชน ร่วมสนับสนุนกิจกรรม
6. ทีมภูมิปัญญาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ ได้นำสินค้าของกลุ่มมาร่วมแสดง
7. กลุ่มจิตอาสาจากโรงพยาบาลแก่งคอย

88580710 side3


88580710 side5


88580710 side6


88585644 center

ข่าว ณ. วันที่ 10 ส.ค. 2560 เวลา 11.51 น. โดย คุณ วรวรรณ กุลสันเทียะ

องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ เลขที่ 139 หมู่ที่ 8

ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 

โทรศัพท์ : 036-730-899 , 092-2483527

โทรสาร : 036-730-900

login button png 28

© 2017 องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ สระบุรี. All Rights Reserved. Designed By It Engineering and Consultant
ติดตามเราได้ทาง  facebook logos2 PNG19751
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร               banner 65