ขยะมูลฝอยนับเป็นหนึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้น  โดยเฉพาะการขยายตัวของสังคมเมืองที่เพิ่มมากตามจำนวนประชากร  ทำให้การจัดการขยะเป็นปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญและยกเป็นวาระแห่งชาติ  โดยได้มีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการจัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ  พ.ศ.  2557  

          กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ  ได้เห็นความสำคัญของปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย  จึงได้จัดทำ  "โครงการพัฒนารูปแบบและการจัดการขยะมูลฝอยในตำบลมิตรภาพ"  ขึ้น  ระหว่างวันที่  20-22  กุมภาพันธ์  2561   เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ในด้านต่าง  ๆ  ให้ผู้เข้าร่วมอบรมอีกทั้งสามารถนำความรู้และประสบการณ์ต่าง  ๆ  มาพัฒนารูปแบบและประยุกต์ใช้ในชุมชนของตนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  โดยรูปแบบของโครงการได้แบ่งออกเป็นสองรูปแบบด้วยกัน  ประกอบด้วย

  1. ในวันที่  20  กุมภาพันธ์  2561   จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้  ณ  ศาลาอเนกประสงค์  บ้านคั่นตะเคียน  หมู่ที่  2   ตำบลมิตรภาพ  อำเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี
  2. ในวันที่ 21  - 22  กุมภาพันธ์  2561   จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ณ ชุมชนต้นแบบด้านการจัดการปัญหาขยะมูลฝอย  ณ  จังหวัดลำพูน  DSC05470DSC05678DSC05612

องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ เลขที่ 139 หมู่ที่ 8

ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 

โทรศัพท์ : 036-730-899 , 092-2483527

โทรสาร : 036-730-900

login button png 28

© 2017 องค์การบริหารส่วนตำบลมิตรภาพ สระบุรี. All Rights Reserved. Designed By It Engineering and Consultant
ติดตามเราได้ทาง  facebook logos2 PNG19751
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร               banner 65